Karjeros galimybės

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO-PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS

1. Viešųjų pirkimų specialistas-projektų koordinatorius yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ar teisės krypties išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip dviejų metų viešųjų pirkimų ir darbo su projektais patirtį;
3.3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
3.4. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
3.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
3.6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
3.7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. vykdo numatomų viešųjų pirkimų poreikio planavimą, organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;
4.2. rengia ir teikia visą būtiną informaciją apie viešuosius pirkimus;
4.3. rengia Biuro vardu sudaromas viešųjų ir kitų pirkimų sutartis, koordinuoja jų vykdymą, veda sutarčių registrą, vykdo ilgalaikių sutarčių vykdymo kontrolę;
4.4. rengia ir teikia pirkimo dokumentus ir jų patikslinimus (paaiškinimus),viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas bei įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių ataskaitas apie vykdytus viešuosius pirkimus, kitas ataskaitas ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
4.5. esant reikalui organizuoja viešųjų pirkimų komisijų Biure sudarymą, atlieka viešųjų pirkimų komisijos sekretoriaus funkcijas, rengia komisijos posėdžių protokolus;
4.6. rengia vidaus teisės aktų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus, teikia siūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo;
4.7. konsultuoja Biuro darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
4.8. atlieka ekonominio efektyvumo, vykdant viešuosius pirkimus, didinimo galimybių analizę;
4.9. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
4.10 rengia ir derina einamųjų biudžetinių metų viešųjų pirkimų planą ir paskelbia jį CVP IS ir Biuro tinklalapyje;
4.11. rengia viešųjų pirkimų sąlygas ir kitus dokumentus, reikalingus vykdant konkrečius viešuosius pirkimus;
4.12. vykdo viešuosius pirkimus per CPO elektroninį katalogą, rengia dokumentus ir vykdo viešuosius pirkimus CVP IS priemonėmis;
4.13. vadovaudamasis numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika, skaičiuoja Biuro viešųjų pirkimų vertes;
4.14. kaupia Biuro dokumentus, susijusius su viešaisiais pirkimai ir nustatyta tvarka perduoda administratoriui;
4.15. rengia viešųjų pirkimų taisyklių, esant reikalui Viešųjų pirkimų komisijos reglamento, įsakymų ir kitų dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus;
4.16. perkamiems objektams parenka kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną ir nustato pirkimo būdą;
4.17. registruoja viešųjų pirkimų paraiškas ir pažymas;
4.18. koordinuoja projekto įgyvendinimo dokumentų parengimą bei seka projekto įgyvendinimo eigą;
4.19. rengia ir saugo reikalingą projektui informaciją, dokumentus;
4.20. vykdo kitus su projekto įgyvendinimu susijusius darbus;
4.21. administruoja Biuro internetinį puslapį, viešina informaciją susijusią su Biuro veikla;
4.22. vykdo kitus su Biuro uždaviniais, funkcijomis ir viešaisiais pirkimais susijusius nenuolatinio pobūdžio Biuro direktoriaus pavedimus;
4.23. laikosi Vidaus tvarkos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos taisyklių ir reikalavimų, tinkamai saugo jam patikėtą Biuro turtą;
4.24. nedelsiant informuoja Biuro direktorių ar atsakingą asmenį apie nelaimingus atsitikimus, saugos ir sveikatos instrukcijų pažeidimus, apie pavojų kilti gaisrui ir kitus ypatingus įvykius;
4.25. pavaduoja kitus Biuro darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
4.26. vykdo su Biuro funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant biuro strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pateikiami dokumentai:
1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse (pildoma sistemoje).
2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
3. Gyvenimo aprašymas.
4. Užpildytą Pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vyk-dymo tvarkos aprašo priedą).
5. Profesinę darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.
6. Viešų ir privačių interesų deklaraciją.
7. Nepriekaištingos reputacijos atitikties deklaraciją.
8. Kita.

Dokumentai priimami: pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
Pretendentų dokumentai priimami iki rugpjūčio 29 d.
Apie pokalbio laiką informuosime atskiru pranešimu.
Išsamesnė informacija tel. (8 45) 46 14 06 arba el. paštu info@panevezysvsb.lt
Apie konkursą skelbiama Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje www.vtd.lt.

 

 

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau–Biuras) ieško profesinės sveikatos specialisto ar kito sveikatos priežiūros specialisto (darbo medicinos gydytojo, medicinos gydytojo, visuomenės sveikatos specialisto, bendrosios praktikos slaugytojo)

           Biuras ieško profesinės sveikatos specialisto ar kito sveikatos priežiūros specialisto (darbo medicinos gydytojo, medicinos gydytojo, visuomenės sveikatos specialisto, bendrosios praktikos slaugytojo), galinčio vykdyti mokymus įmonių darbuotojams.

          Specialistas turi atitikti  kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-271 „Dėl Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, turinčio ne mažesnę kaip 2 metų darbo įmonėje (įmonėse) profesinės sveikatos specialisto patirtį, ar kito sveikatos priežiūros specialisto (darbo medicinos gydytojo, medicinos gydytojo, visuomenės sveikatos specialisto, bendrosios praktikos slaugytojo) turinčio ne mažesnę kaip 3 metų patirtį profesinės sveikatos priežiūros srityje per paskutinius 5 metus.

        Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
  2. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
  3. Papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus (jei tokius turite).

       Dokumentai priimami:

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Respublikos g. 68 (IIa.)

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai tel. (8 45) 46 14 06 arba  el. p. info@panevezysvsb.lt

Один комментарий к “Karjeros galimybės

  1. Nijolė Montautienė

    Gal reikalingas VSP specialistas. Turintis galiojančią licenziją galintis dirbti mokykloje tel.865055468
    Lauksių pasiūlimo Ačiū.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *